Futura osiguranje

Sa Futura osiguranjem možete obezbijediti sredstva za školovanje Vašeg djeteta, a sebi sigurnu budućnost i bezbrižnu starost. Prednost ove vrste osiguranja proizilazi iz činjenice da u sebi sadrži elemente štednje, koja se ostvaruje dugoročnim izdvajanjem sume po Vašem izboru.

Ništa nije vrednije od života i zbog toga ga treba na vrijeme i kvalitetno zaštititi.   

Futura  osiguranje je mješovito osiguranje života sa utvrđenim rokom isplate osigurane sume, koje Vam pruža istovremeno i mogućnost štednje za budućnost i životno osiguranje u slučaju smrti, kako biste bili sigurni da će u neželjenoj situaciji članovi Vaše porodice biti zbrinuti. 

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa pripisanim iznosom dobiti.
U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, ugovorena osigurana suma za slučaj smrti i do tada ostvarena dobit isplaćuje se korisniku osiguranja po isteku ugovora.

Starost osiguranika Trajanje osiguranja Godišnja premija Osigurana suma (muški pol) Osigurana suma (ženski pol)
30 godina 25 godina 500,00 € 12.560,32 € 12.702,32 €

Kako bi Vaša zaštita bila potpunija, uz FUTURA program moguće je ugovoriti jedno ili više dopunskih osiguranja:

- Dopunsko osiguranje lica za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)
Dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja
Dopunsko osiguranje lica od nastanka težih bolesti
Dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija (max. Do 10.000€)
Dopunsko osiguranje lica od nastanka maligne bolesti (max. Do 15.000€)
Dopunsko osiguranje lica uz osiguranje života WIENER DOCTORS

 

U vremenu u kojem živimo sve je više okolnosti koje Vam mogu ugroziti život. Često se dešavaju nezgode, hirurške intervencije, bolesti.
Finansijski izdaci za liječenje mogu biti vrlo visoki, zato Vam možemo ponuditi da u slučaju nejtežih oboljenja liječenje nastavite u Crnoj Gori ili izaberete neku od klinika u Evropi. Upravo zato osigurajte sebi i svojoj porodici dodatna sredstva kada su Vam najpotrebnija. Ugovorite dopunsko osiguranje za slučaj malignih bolesti ili zdravstveno osiguranje za liječenje u insortanstvu (Wiener Doctors).
 

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija 300 € godišnje

Ukoliko se plaćanje premije kod novozaključenih ugovora realizuje putem trajnog naloga kod neke od poslovnih banaka, klijent je oslobođen doplatka za sva ispodgodišnja plaćanja. Takođe, na ovaj način mjesečno plaćanje premije znatno je komfornije za ugovarača osiguranja.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me .

  Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za Futura program osiguranje života