Hirurške intervencije

Uz Flexi Benefit, Classic, Futura,3D program i Mikro Standard moguće je zaključiti i dopunsko osiguranje za slučaj hirurških intervencija.

U skladu sa Vašom potrebom da dodatno zaštitite svoje zdravlje, obogatili smo našu ponudu novim dopunskim osiguranjem. Jedna polisa pokriva troškove za više različitih hirurških intervencija - operacija usled bolesti ili nezgode.

Osiguranim slučajem smatraju se hirurške intervencije obavljene nad osiguranikom kao posledica bolesti ili nezgode, u toku trajanja osiguravajućeg pokrića, a koje nisu bile indikovane prije početka osiguravajućeg pokrića.

 

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Možete ga ugovoriti istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume, maksimum do 10.000 EUR. 

Hirurške intervencije koje su pokrivene ovim dopunskim osiguranjem možete pronaći u Klasifikaciji hirurških intervencija, koja je sastavni deo Uslova osiguranja.

Pol: Muški
Pristupna starost: 35 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 44,10 €
Osgurana suma: 10.000,00 €

 

Pol: Ženski
Pristupna starost: 30 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 41,08 €
Osgurana suma: 10.249,34 €

- Mogu se osigurati lica starosti od 14 godina do 65 godina, s tim da starost osiguranika u trenutku isteka osiguranja može biti najviše 75 godina;

- Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena mogu se osigurati prema Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika;

- Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

 

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija