Prelom kosti

Sposobnost za osiguranje: lica starosti od 40 do 80 godina koja su ugovorila Senior osiguranje života.

 

Osiguranim slučajem smatra se prelom kosti osiguranika koji je nastao kao posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), a koji podrazumijeva potpuni ili djelimični prekid kontinuiteta kosti koji je nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju.

 

Ukoliko kod osiguranika tokom trajanja osiguravajućeg pokrića nastupi osigurani slučaj osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za prelom kosti iskazanu na polisi.

 

Osiguravač može osiguraniku isplatiti najviše do dva preloma u toku jedne osiguravajuće godine.

 

Osiguravač može osiguraniku isplatiti najviše do dva preloma iste kosti usled nesrećnog slučaja u toku trajanja osiguravajućeg pokrića.

 
Osigurana suma Godišnja premija (muško/žensko)
100 EUR 3,50 EUR
250 EUR 8,75 EUR

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi

 

Dopunski uslovi za osiguranje lica za slucaj preloma kosti usled nesrecnog slucaja