Riziko osiguranje

Život je nepredvidljiv i može se promijeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite.

Riziko osiguranje bi pomoglo Vašim najmilijima da se u najtežem trenutku osjećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

Za nisku premiju - visoka osigurana suma.

Riziko osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i ugovara se na određeni rok trajanja.

Zašto Riziko osiguranje?

Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radu i drugih sličnih situacija - u slučaju da se dogodi najgore obezbedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže;

Ako uzimate gotovinski kredit ili kredit za stan ili automobil, Riziko osiguranje obezbjeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita.

RIZIKO SA OPADAJUĆIM OSIGURANIM SUMAMA

Ovo je posebna vrsta Riziko osiguranja koja služi isključivo za obezbjeđivanje Vašeg kredita.

Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische životno osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische životno osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.

Posljednje dvije godine perioda plaćanja premije kod Riziko osiguranja sa opadajućim osiguranim sumama su GRATIS!

Riziko fiksni jednokratna premija: pristupna starost 40 godina
Pol Ženski Muški
Osigurana suma 10.000 € 10.000 €
Trajanje osiguranja 5 godina 5 godina
Jednokratna uplata 76,83 € 176,12 €

 

Riziko sa fiksnom osiguranom sumom
Starost osiguranika Trajanje osiguranja Osigurana suma Godišnja premija (muški pol) Godišnja premija (ženski pol)
40 godina 5 godina 10.000,00 € 46,61 € 20,28 €

   

Riziko sa opadajućim osiguranim sumama
Starost osiguranika Trajanje osiguranja Osigurana suma Godišnja premija (muški pol) Godišnja premija (ženski pol) Kamatna stopa
35 godina 20 godina 40.000,00 € 98,80 € 47,03 € 4,50%

Osiguranik može biti star od 14 do 74 godina 

Osiguranje se može ugovoriti najmanje na 1, a najviše na 20 godina kod Riziko programa sa fiksnom osiguranom sumom, odnosno 30 godina kod Riziko programa sa opadajućom osiguranom sumom. 

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me

 

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za riziko osiguranje sa opadajućim osiguranim sumama

Dopunski uslovi za osiguranje zivota za slučaj smrti osiguranika – Riziko osiguranje.