Teže bolesti

Dopunsko osiguranje se ugovara na isti vremenski period kao i osiguranje života. Dopunsko osiguranje, može se naknadno ugovoriti ili isključiti, samo na dan početka nove godine trajanja osiguranja života.

 

Osigurana suma po osnovu dopunskog osiguranja ne može biti veća od osigurane sume iz osiguranja života, odnosno ugovara se do ugovorene osigurane sume za osiguranje života. U slučaju naknadnog ugovaranja dopunskog osiguranja, ugovarač dostavlja popunjen zahtjev za naknadno ugovaranje dopunskog osiguranja na obrascu osiguravača.

 

ŠTA JE OSIGURANI SLUČAJ?

 

Osiguranim slučajem smatraju se teže bolesti koje kod osiguranika nastanu prvi put u toku trajanja osiguranja, odnosno ukoliko se prema postojećoj medicinskoj dokumentaciji bez sumnje može utvrditi da osiguranik nije bolovao od ove bolesti prije sklapanja ugovora o osiguranju.

Bolesti koje ovo dopunsko osiguranje pokriva su: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bypass – operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult - šlog i potpuno sljepilo.

Pored navedenih bolesti, osiguranje pokriva i neophodnu trajnu njegu. Smatra se da je licu neophodna trajna njega ukoliko mu je, usljed bolesti potrebna svakodnevna pomoć drugog lica za obavljanje najmanje četiri od navedenih radnji:

- ustajanje i odlazak u krevet,

- oblačenje i svlačenje,

- pranje, češljanje, brijanje,

- uzimanje obroka i pića,

- mokrenje i stolica.

 

 

KO MOŽE DA SE OSIGURA?

Osiguranici mogu biti zdrava lica od navršenih 19 do navršenih 75 godina starosti.

Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena usljed bolesti mogu se osigurati uz povećanje premije koje je definisano Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika.

Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati

 

 

ŠTA JE NAŠA OBAVEZA?

Nastupanjem osiguranog slučaja, odnosno dijagnostikovanja neke od bolesti, pokrivenih dopunskim osiguranjem od nastupanja težih bolesti, osiguraniku se odmah isplaćuje ugovorena osigurana suma u cjelosti ili djelimično čime se omogućava pokrivanje potencijalno velikih troškova nastalih usljed liječenja.

Ovim se ne prekida osnovno osiguranje života, koje traje i ima nepromijenjenu osiguranu sumu.

 

UZ ŠTA SE MOŽE ZAKLJUČITI B TARIFA?

Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti može da se zaključi i uz već postojeće osiguranje života. Ovo osiguranje ne može se ugovoriti uz osiguranje života samo za slučaj smrti osiguranika sa opadajućim osiguranim sumama.

Pol Muški
Pristupna starost: 30 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 42,30 €
Osgurana suma: 10.142,52 €

 

 

Pol Ženski
Pristupna starost: 30 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 41,08 €
Osgurana suma: 10.249,34 €

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi

 

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastupanja teže bolesti